Dart Projekt

Co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem budowy:1. Sprawdź we właściwym urzędzie gminy, czy teren na którym zamierzasz budować posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

TAK – złóż wniosek o wydanie aktualnego wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego

NIE – złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2. Zwróć się do właściwego zakładu energetycznego, gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów

3. Zwróć się do geodety, który sporządzi dla Twojej działki mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.

Możesz też przyjść do nas a pomożemy Ci wypełnić odpowiednie wnioski, skompletować potrzebne dokumenty i wykonać mapę do celów projektowych.

Teraz możesz rozpocząć proces projektowania:1. Nasze biuro wykona dla Ciebie projekt budowlany dostosowany do indywidualnych potrzeb, warunków terenowych oraz zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydanymi warunkami zabudowy.

2. Projekt budowlany obiektu zawiera:

- część formalno – prawną
- projekt zagospodarowania terenu działki
- informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- projekt architektoniczno – budowlany składający się z części architektonicznej oraz części
- konstrukcyjnej
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji elektrycznych
- Projekt budowlany sporządzany jest w czterech egzemplarzach i jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Urząd w terminie do 65 dni wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę po 14 dniach staję się prawomocna, pod warunkiem że żadna ze stron nie wniesie odwołania.

Masz już prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę:1. Przed rozpoczęciem budowy należy:

- wybrać kierownika budowy i powierzyć mu obowiązki kierowania budową
- zgłosić w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zamiar rozpoczęcia robót budowlanych (roboty można rozpocząć w terminie co najmniej 7 dni od daty zgłoszenia)
- opieczętować dziennik budowy przez organ wydający pozwolenie i przekazać go kierownikowi budowy w - celu dokonywania bieżących wpisów na budowie
- wykonać geodezyjne wytyczenie budynku w terenie
- wykonać niwelację terenu działki
- zagospodarować teren budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
- wykonać przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
- Teraz możesz rozpocząć budowę...

Życzymy powodzenia !!!A co jeśli chcę zrobić zmiany w projekcie w czasie budowy?

Wszystko zależy od rodzaju zmian, które chciałbyś wykonać w projekcie. Jeżeli są to zmiany będące nieistotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego, nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga ubiegania się o zmianę pozwolenia na budowę.

Zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie budynku do użytkowania:1. Po zakończeniu robót budowlanych należy zgłosić budynek do użytkowania. Zgłoszenia dokonuje się w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, do wniosku dołączając:

- oryginał dziennika budowy
- oświadczenie kierownika budowy:
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, - przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
- protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń (np. użytych materiałów budowlanych)
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
- Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego może nastąpić po 21 dniach od daty zgłoszenia tego faktu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, jeżeli nie zgłosi on sprzeciwu w postaci decyzji.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, gdzie udzielimy państwu wszystkich szczegółowych informacji.

#

Opinie

Sprawdź opinie naszych klinetów jeżeli w dalszym ciągu nie jesteś pewny i dołącz do grona zadowolonych! W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.

#

Imię i nazwisko

Kraków

Maj 02 2019

Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii.

#

Imię i nazwisko

Warszawa

Czerwiec 11 2019

Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii.

#

Imię i nazwisko

Wrocław

Lipiec 13 2019

Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii. Przykładowy tekst opinii. Przykładowy teskt opinii.

Dart Projekt

Biuro projektowe

ul. Rejowska 45, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie, Polska.

Email: biuro@dartprojekt.pl
tel: +48 504-544-894

Kontakt

504-544-894

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek / 9.00 - 17.00

Sobota / 9.00 - 13.00

Niedziela / Zamknięte